3F sotori in hale        3F šotori in hale, Ptujska cesta 155, 2000 Maribor            3F - kontaktni podatki

PRAVILA NAGRADNE IGRE

za nagradno igro "3F-PRO-NAJUGODNEJŠA IZBIRA" - objavljeni na https://www.facebook.com/3F.slo  

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila in pogoji nagradne igre »3F-PRO-NAJUGODNEJŠA IZBIRA« (v nadaljevanju: pravila)
1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »3F-PRO-NAJUGODNEJŠA IZBIRA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. (v nadaljevanju: organizator).
2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 24. 08. 2016 (od trenutka objave) do vključno 02. 09. 2016 (do 24. ure ) na FACEBOOK STRANI 3F.SI .
3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe z dopolnjenim 15. letom starosti, ki so lastniki svojega Facebook profila. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 15 let.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava. Udeleženci nagradne igre sami krijejo kakršnekoli stroške, ki so ali bi lahko bili posledica sodelovanja v nagradni igri. Udeleženci nagradne igre sprejemajo in se strinjajo, da so rezultati nagradne igre dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.
4. Način sodelovanja v nagradni igri in njen mehanizem
Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje, da :
        1-všečka ( Like ) Facebook profil "3F šotori in hale",
        2-vpiše v komentar vsaj eno od možnosti uporabe 3F PRO šotorov,
        3-javno deli na svojem Facebook profilu fotografijo nagradne igre »3F-PRO-NAJUGODNEJŠA IZBIRA«.

5.Žrebanje nagrajencev
V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki izvedejo vsa dejanja kot je zapisano v točki 4. teh pravil – najkasneje do zaključka nagradne igre. Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre, pod nadzorom tričlanske komisije.
V kolikor so v opisu nagradne igre, nagrade razvrščene v zaporedju, poteka žrebanje obvezno od konca proti začetku zaporedja - tako, da se nagrada pod zaporedno številko 1. izžreba kot zadnja.
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.
Nagrajenci bodo objavljeni najkasneje 10 dni po končani nagradni igri »3F-PRO-NAJUGODNEJŠA IZBIRA«, na FB profilu. Komisija bo izžrebala 5 nagrajencev. Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31.12. 2016.
6. Izročanje nagrad
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.
Pred pošiljanjem - prevzemom nagrade, mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.
Nagrada bo podeljena po pošti. V kolikor nagrajenec v 10 dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek, domači naslov, telefon, davčna številka), se nagrada ne podeli.
7.Splošno o nagradah in nagrajencih
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Ime in priimek nagrajenca bo objavljen na Facebook strani 3F šotori in hale, Darko Fras s.p., najkasneje v roku 10 dni po zaključku žrebanja.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da:
•udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
•je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
•udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
8.Uporaba osebnih podatkov
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri in s posredovanjem svojih osebnih podatkov ali podatkov tretjih oseb udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07) in jamči, da ima za to pridobljena vsa potrebna pooblastila, pisna soglasja oziroma privolitve.
Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (ime, priimek, spol, naslov elektronske pošte), uporabljal izključno za naslednje namene:
• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
• pošiljanje nagrad;
• objava nagrajencev na strani Facebook zavihka
• obveščanje o promocijskih aktivnostih organizatorja.
S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek, naslov, in davčno številko, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. in spletni strani www.3F.si .
Osebni podatki se hranijo do 31. 12. 2016, potem jih bo organizator trajno izbrisal. Vsak sodelujoči lahko od organizatorja na naslovu: 3F šotori in hale, Darko Fras s.p., Ptujska cesta 155, 2000 Maribor, kadar koli pisno zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.
9. Druge določbe
Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki, ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani 3F šotori in hale, Darko Fras s.p..
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
• nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
• nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
• kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
9. Reševanje pritožb
Pritožba na izid nagradne igre ni mogoča Vse druge pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.
10. KONČNE DOLOČBE
- Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
- Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
- O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.
- Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@3f.si.
- Facebook na noben način ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja. / The promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

Maribor, 24. 08. 2016
3F šotori in hale, Darko Fras s.p.
POSLUJEMO V SKLADU S »SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA«, ki so tudi kot priloga (ali/in javno dosegljivi na: www.3F.si), sestavni del vsake ponudbe ali pogodbe
Pridržujemo si pravico do napak in sprememb v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in vedno ne odražajo dejanskega stanja v celoti.