3F sotori in hale  3F šotori in hale, Ptujska cesta 155, 2000 Maribor

SploŠni pogoji poslovanja

3F sotori in hale 3F šotori in hale, Darko Fras s.p., Ptujska cesta 155, Maribor

ter spletnega portala 3F in razstavnega lokala 3F šotori in hale, Darko Fras s.p.., Ptujska cesta 155, Maribor.

OSNOVNI PODATKI:

Dolgi naziv:      3F šotori in hale, Darko Fras s.p.

Kratek naziv:    3F - Darko Fras s.p.

Naslov:            Ptujska cesta 155, 2000 Maribor

splet:               http://www.3F.si

e-pošta:           info@3f.si

telefon:            041 - 211 999 ( v času uradnih ur )

vpis v Poslovni register Slovenije številka 316-07-06197-2012, 19.12.2012

matična št:       6277942000

ID st.za DDV:   SI11501154

IBAN:               SI56 2900 0005 0769 657

BIC/SWIFT:      BACXSI22 UniCredit Banka Slovenija d.d.

 

 

 

 

Splošni del

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Logotip 3F je registrirana blagovna znamka, ki je v lasti 3F Darko Fras s.p., 2000 Maribor in je zaščitena kot industrijska lastnina.
Vse ostale blagovne znamke, storitvene znamke in blagovna imena, ki se prikazujejo na spletišču ali razstavnem lokalu, so last njihovih lastnikov.

Naš izbor ponujenih izdelkov in storitev ni zavezujoč.

 

OPREDELITEV POJMOV
. ponudnik ali prodajalec je 3F šotori in hale, Darko Fras s.p., Ptujska cesta 155, 2000 Maribor,

. uporabnik je oseba, ki uporablja spletni portal 3F,
. kupec je oseba, ki je opravila naročilo na spletnem portalu 3F ali z njeno pomočjo ali sklenila pogodbo na sedežu prodajalca,
. spletna prodajalna je informacijski sistem namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov,
. pogodba je lahko pisna kupoprodajna pogodba/račun ali predračun/ponudba.

 

OSEBNI PODATKI
Osebne podatke, ki nam jih posredujete na spletnem portalu 3F ali razstavnem salonu 3F, bomo uporabljali izključno za komunikacijo z osebami, ki nam podatke posredujejo. Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov o kupcih oz.uporabnikih tretjim osebam. Izjemoma to sme storiti, bodisi na željo kupca ali če to zahteva izvajanje poslovnega procesa (n. pr. reševanje reklamacij). V takih primerih se obseg prenesenih podatkov omeji na najnižjo potrebno raven.

SPLETNI PORTAL 3F
Spletni portal 3F je v lasti 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. ( v nadaljevanju: Prodajalec), kot avtorska in intelektualna lastnina in se lahko uporabljajo le v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) ter pravnim obvestilom, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev.
Že s samo uporabo spletnega portala 3F se predvideva, da je uporabnik oz. obiskovalec spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) seznanjen, tako z navedenimi splošnimi pogoji kot z pravnim obvestilom in se z njimi strinja. Uporabnikom svetujemo, da splošne pogoje poslovanja in pravno obvestilo preverijo vsakič, ko se odločijo uporabljati spletni portal 3F ter ga uporabljajo skladno s 120. členom veljavnega Obligacijskega zakonika.

Spletni portal 3F se trudi biti aktualen ter svojim uporabnikom in kupcem posredovati pravilne podatke in informacije, vendar pa prodajalec ne jamči za točnost objavljenih podatkov in informacij na spletnem portalu 3F ter tako ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli druge, materialne ali nematerialne, odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini tega spletnega portala. Napake na spletnem portalu 3F niso izključene. Če je cena izdelka, ki ste ga naročili, napačna, vas bo o tem dejstvu obvestil prodajalec in vam ponudil možnost, da izdelek kupite po pravilni ceni, ki vam jo bo tudi navedel. Prav tako bo prodajalec čimprej odpravil napako (če še ni bila odpravljena) in se vam opravičil zanjo. Prodajalec izdelka kupcu ne more in ne bo prodal po ceni, ki bi bila škodljiva za podjetje prodajalca, če je bil kupec o tem pravočasno obveščena. Prodajalec si pridržuje pravico, da napako popravi v roku treh (3) delovnih dni od dne, ko je bil o napaki obveščen.

Prav tako prodajalec ni odgovoren za vsebino katerekoli zunanje, druge spletne strani, ki je kakorkoli povezana s spletnimi stranmi spletnega portala 3F.

 

Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse poslovne odnose med 3F šotori in hale, Darko Fras s.p., Ptujska cesta 155, 2000 Maribor (v nadaljevanju prodajalec) in njihovimi kupci oz. uporabniki, kot je opredeljeno v trenutku sklenitve pogodbe.

Ponudnik izvaja svoje storitve, učinke in dobave izključno na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, učinke in dobave ponudnika, ki so ponujene na spletnem portalu 3F ali razstavnem salonu 3F.

Splošni pogoji poslovanja so nadrejeni sestavni del vsake ponudbe, predračuna ali pogodbe sklenjene med prodajalcem in kupcem in veljajo za vsa določila, ki jih določila ponudbe, predračuna ali pogodbe izrecno ne izključujejo ali spreminjajo. V kolikor je spremenjen le del določila splošnih pogojev, ostane nespremenjen del določil splošnih pogojev v celoti veljaven.

V primeru, da ena ali več v Splošnih pogojih poslovanja navedenih določb, je ali postane neveljavno, to na veljavnost preostalih določb ne vpliva. Prodajalec in kupec sta dolžna nadomestiti neveljavne določbe z veljavnimi, ki so najbližje pogodbenim namenom prodajalca.


NAROČILA
Spletna prodajalna spletnega portala 3F obratuje neprekinjeno razen v primeru tehničnih motenj in nujnih vzdrževalnih del. Naročila kupcev sprejemamo pisno, preko elektronske poste - neprekinjeno, ter osebno ali po telefonu 041-211 999 v času uradnih ur poslovanja razstavno-prodajnega salona. Vsa naročila oddana do 15. ure bodo v primeru, da so izdelki na zalogi odpremljena v roku 2-5 delovnih dni. O predvidenem roku dostave so kupci obveščeni ob potrditvi naročila. Če izdelka ni na zalogi se rok dobave lahko podaljša in se določi sporazumno med strankama, na enega izmed naštetih načinov komuniciranja (elektronska pošta, telefaks, telefon). V času uradnih ur poslovanja razstavnega salona, je mogoče naročila oddati tudi osebno v razstavnem salonu. Čas uradnih ur razstavnega salona na Ptujski cesti 155, Maribor je objavljen na vhodu v razstavni salon.

OBVEZNI PODATKI PRI NAROČILU
Poleg podatkov, ki so nujni za dostavo (ime, priimek, točen naslov) je obvezno vpisati tudi pravilno telefonsko številko, s katero preverimo resničnost naročila. Če te številke ni ali je nepravilna smatramo naročilo za neveljavno.

SKLENITEV POGODBE

1.  s podpisom pogodbe oz.dobavnice za prejeto blago/storitev,

2.  s plačilom skladno z izstavljenim predračunom/ponudbo,

je sklenjena pogodba, ki zavezuje prodajalca in kupca skladno z v pogodbi navedenimi pogoji, temi splošnimi pogoji ter tozadevno veljavno zakonodajo.

CENE IN NAČIN PLAČILA
Vse cene v spletni prodajalni spletnega portala 3F in v razstavnem salonu so v evrih in vsebujejo DDV - razen, če ob ceni ni posebej označeno, da cena ne vsebuje DDV. Lokacija prevzema je na Ptujski cesti 155, Maribor, razen če je ob ponudbi oz. izdelku(-ih) izrecno označena lokacija prevzema (fco.) drugje. Cene veljajo do spremembe in jih lahko prodajalec spremeni brez predhodnega obvestila, prav tako prodajalec na rabi navajati razlogov za morebitno spremembo cen.

V spletni prodajalni spletnega portala 3F in v razstavnem salonu, je mogoče opraviti plačilo na dva načina; način izbire plačila, je izključna pravica prodajalca. Na predračunu-ponudbi so navedeni točni plačilni pogoji, v kolikor le-teh ni navedenih, velja, da mora biti opravljeno plačilo najkasneje pred prevzemom blaga oz.opravljanju storitve!

Plačila so mogoča na naslednje načine – izključno le negotovinska plačila (npr. UPN, položnica):

. po predračunu
Pravne in fizične prejmejo predračun, na podlagi katerega v roku veljavnosti predračuna, nakažejo znesek za naročeno blago na naš transakcijski račun. Za izdajo predračuna morajo kupci posredovati vse potrebne informacije, ki jih zahtevamo ob naročilu. Če izdelka ni na zalogi potem je na predračunu naveden tudi rok dobave o katerem sta se stranki prej dogovorili. Predračun se lahko pošlje po pošti, faksu ali elektronski posti. Predračuni so izstavljeni praviloma v 2 (dveh) dneh od prejema naročila. Predračun je veljaven 5 delovnih dni od dneva izstavitve oz. tako dolgo kot je označeno na predračunu.
. po računu
Pravne in fizične prejmejo račun, na podlagi katerega v roku 8 dni od izdaje računa, nakažejo znesek za kupljeno blago/opravljeno storitev, na naš transakcijski račun.

Za zamudo plačila obveznosti veljajo zakonska določila o obligacijskih razmerjih med pogodbenimi strankami, ki so pa lahko povečana za morebitne dejansko nastale stroške, ki so posledica take zamude.


Za blago, ki ni na zalogi v skladišču 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. in se naroča na zahtevo kupca, velja izključno naročilo in plačilo na osnovi:
.predračuna (avansa) - ponudbe

ROK DOBAVE

se šteje od prejema naročila-plačila predračuna ter je označen na predračunu-ponudbi oz.pogodbi !
Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. pogodbah veljajo s pridržkom, v kolikor bo tudi prodajalec prejel material v dogovorjenem roku s strani svojih dobaviteljev.
Dobavni roki, navedeni na predračunih se lahko podaljšajo iz upravičenih razlogov. Kot upravičen razlog za podaljšanje dobavnega roka, se štejejo zamude v transportu in razlogi, ki jih kot opravičljive opredeljuje veljavna zakonodajo.

ODSTOP OD POGODBE
Vsaka stranka ima pravico do odstopa od pogodbe, brez odpovednega roka, v skladu z 832. členom OZ ( Ur.l.RS, st. 97/07 - OZ-NPB3 )
Prav tako pa tudi:
a) Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:
. Če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;
. Če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 3 dni in se ne zmeni za naknadni rok;
. Če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost;
b) Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:
. Če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni mogoča;
. Če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega dobavnega roka. Naknadni rok da kupec prodajalcu po dogovoru.

V primeru, da stranki odstopita od pogodbenega razmerja, morata druga drugi vrniti ali poravnati vso prejeto blago in opravljene storitve oz.dejanske stroške, ki so nastali do trenutka odpovedi pogodbe in so bili potrebni izključno le za izvajanje pogodbe.

HRANJENJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE
Vsa relevantna poslovna dokumentacija se hrani v skladu z veljavno zakonodajo pri pogodbenem partnerju za vodenje in spremljanje poslovanja ali v kolikor je to dovoljeno v razstavno-prodajnem lokalu. Dvojnik računa ali kopijo pogodbe, lahko pridobi kupec v skladu z veljavno zakonodajo na osnovi pisne zahteve.

STROŠKI POŠILJANJA IN PAKIRANJA
Za vse pošiljke posredovane s pomočjo prevoznika, kjer je prevzemno mesto Ptujska cesta 155, Maribor in dostava na področju Republike Slovenije, veljajo naslednji stroški pošiljanja in pakiranja:
.za pošiljke skupne bruto teže  do 5 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 4,50€

.za pošiljke skupne bruto teže  do 10 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 5,50€

.za pošiljke skupne bruto teže  do 20 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 8,50€ 

.za pošiljke skupne bruto teže  do 40 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 14,50€

.za pošiljke skupne bruto teže  do 60 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 18,50€

.za pošiljke skupne bruto teže  nad 60 kg, znašajo stroški pošiljanja in pakiranja 28,50€

.za pošiljke posebnih dimenzij, tež in oblike (npr. 3F PRO šotori, čolni, kajaki, ipd.) ter kjer je prevzemno mesto drugje kot na Ptujski cesti 155, Maribor ali dostava izven področja Republike Slovenije ali je izvajalec dostave po želji kupca, so stroški pošiljanja in pakiranja, predmet posebne ponudbe.

GARANCIJA IN POOBLAŠČENI SERVISI
Vsi izdelki v prodaji v spletnem portalu 3F in v razstavnm salonu na Ptujski cesti 155, Maribor, imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za uveljavljanje garancije in servisno vzdrževanje se lahko obrnete na najbližjega pooblaščenega serviserja. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku.
Prodajalec se bo potrudil, da bo uveljavljanje garancije možno ob izpolnitvi naslednjih minimalnih kriterijev, ki so navedeni na garancijskem listu; velja pa: garancija za vse izdelke je 1 leto, razen za izdelke, kjer ni to drugače definirano.
Garancija praviloma ne velja za: potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH akumulatorje, žarnice, varovalke, elektronske komponente, itd. Garancijo se uveljavlja s kopijo računa in garancijskim listom. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku bodo na servisu odpravili brezplačno. Stroški pošiljanja izdelka na servis v garancijski dobi,  bremenijo kupca; stroški pošiljanja, po odpravi napake v garancijski dobi, pa prodajalca. Stroški pošiljanja izdelka izven garancijske dobe, na servis in po odpravi nazaj h kupcu, bremenijo izključno kupca. Servis za izdelke izven garancije je zagotovljen za obdobje 5 let, če z zakonom ni drugače določeno. Garancija preneha veljati pri:
- okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile,
- če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja,
- pri uporabi izdelka v komercialne, športne ali druge nerekreativne namene - razen ko je na pogodbi to izrecno zapisano,
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov,
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku,
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb,
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka,
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja,
- zaradi nespoštovanja garancijskih pogojev.

Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali predvidljive škode, niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more preseči prodajalčeve nabavne vrednosti naročenega in / ali dobavljenega blaga ali storitve po tej pogodbi. V kolikor želite dodatne informacije v zvezi z garancijo in pooblaščenimi servisi, se lahko obrnete na info@3f.si.

REKLAMACIJA
a) Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Kupec prodajalcu lahko pošlje blago nazaj le s prodajalčevim soglasjem.
b) Prodajalec sprejme kakršnokoli reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ki vključujejo tudi ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom, stopnjo in odkritjem napake, ki je podprta z ustrezno dokumentacijo (to je račun, podpisano dobavnico in/ali CMR pri direktnih dostavah).
c) Kupec nikakor ne sme uporabiti in/ali prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena. Poleg tega mora kupec omogočiti prodajalčevemu predstavniku, da vidi in pregleda reklamirano blago ali pa uredi pregled reklamiranega blaga.
d) Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija tehtna, dati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.
e) Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.
f) Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom, neupoštevanja navodil za montažo, uporabo in vzdrževanje.
g) Pridržujemo si pravico do odstopanj barvne nianse pri pločevini, ki je posledica dobave iz razlicnih šarž.
h) Pri naročilih panelov in trapezov temnejših barvnih odtenkov oz.barv, se priporoča pločevina debeline vsaj 0,6mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.

 

V kolikor je potreben ogled na terenu, ali odvoz blaga s strani prodajalca, krije vse s tem povezane stroške, kupec (kilometrino, dnevnice, nočnine, transportne stroske, idr.) Prodajalec ima pravico do avansnega plačila v 100% višini predvidenih stroškov. Prodajalec je dolžan v roku 8.dni po opravljeni storitvi, izstaviti kupcu detajlni račun za vse nastale stroške in poračunati avansno predplačilo.


VRAČILO BLAGA
Kupci, ki blago naročijo preko spletnega portala 3F in jim ga dostavimo na dom ali drugo želeno lokacijo, lahko v primeru, da z naročenimi izdelki niso zadovoljni, ali želijo od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti, blago vrnejo v roku 15 dni po prevzemu na naslov 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. Ptujska cesta 155, 2000 Maribor ali nas o tej želji pisno obvestijo v roku 15 dni po prejemu blaga. V slednjem primeru mora kupec najkasneje v naslednjih 15 dneh blago nepoškodovano tudi vrniti.
Vračilo izdelkov, po tem členu, ni mogoče za izdelke, ki jih je prodajalec naročil na osnovi zahteve kupca - izstavljenega predračuna in/ali izdelke/blago, ki je bilo vsaj delno plačano po predračunu/ponudbi.

Izdelki, ki jih želite vrniti, morajo biti :
a) nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži.
b) vračilu obvezno priložite kopijo računa.

Stroški pošiljanja blaga, v vsakem primeru, bremenijo kupca.

V kolikor so na blagu opazni znaki uporabe ali obrabe ali blago ni vrnjeno v originalni embalaži, se za vsak začetni dan, ko prodajalec ni mogel polno in brez kakršnihkoli omejitev razpolagati z blagom, zaračuna dnevna obrabnina v višini 3% od vrednosti blaga z vključenim DDV.

Kupec naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjih primerih:
- če je izdelek naročen na posebno zahtevo kupca na podlagi avansnega predračuna
- če je izdelek narejen po navodilih kupca in/ali je prilagojen njegovim željam oz. potrebam
- če gre za dobavo časopisov, revij in podobnih periodičnih publikacij

Kupnino* vam bomo v roku 15 dni vrnili po postni nakaznici ali na vas račun (le tega morate ob vračilu navesti).
* kupnina ne vsebuje stroškov morebitnega pakiranja in pošiljanja ter ostali upravičenih stroškov skladno z veljavno zakonodajo in temi splošnimi pogoji: višina vrnjene kupnine se zmanjša za stroške morebitnega pakiranja in pošiljanja ter transportnega zavarovanja, v višini, kot je obračunana na dejanskem računu !

GRAJA NAPAK PRI DOSTAVI FCO.KUPEC oz. NAMEMBNI KRAJ PO ŽELJI KUPCA
Če je prodajalec dobavil blago/izdelek v namembni kraj, je kupec dolžan zagotoviti dostopnost do kraja raztovora za vlečno tovorno vozilo (posebej naj bo pozoren na ustreznost oz. kakovost cest in potreben prostor za tovornjake) in pravilno raztovarjanje dostavljenega blaga/izdelka z za to namenjeno mehanizacijo.
a) Kupec je dolžan prejeto blago na običajen način pregledati ali ga dati v pregled in o očitnih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh od prevzema blaga, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma.
b) Kupec se zavezuje, da količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga.
c) Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki je nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli skodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem. Kupec nikakor ne sme uporabiti in / ali prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena.
d) Blago/izdelek je kupcu izročeno, ko kupec ali njegov pooblaščenec s podpisom potrdita dobavnico, vozni list ali drug primopredajni zapisnik v skladu z ZPPCP-1 ali CMR konvencijo.

Z izročitvijo blaga kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri pošiljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca, ne glede na to, kdo nosi stroške transporta. V primeru, da je blago na vozilu namenjeno več kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost za morebitno poškodovanje celotnega blaga, tudi tistega, ki ni njegova last, ki ga povzroči posamezen kupec-prevzemnik z nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu blaga.

TRANSPORTNO ZAVAROVANJE
Blago/izdelek je med transportom praviloma zavarovano v skladu z veljavno zakonodajo (ZPPCP-1, CMR konvencija, .). Prodajalec blago/izdelek pri pošiljanju preko prevoznika dodatno zavaruje za morebitne poškodbe, lome ipd., med transportom, le na pisno zahtevo kupca, v obsegu in pri zavarovalnici po želji kupca. Prodajalec stroške dodatnega zavarovanja obračuna v stvarni višini.

POMEMBNA NAVODILA ZA TRANSPORT, SKLADIŠČENJE, MANIPULIRANJE IN MONTAŽO PROFILIRANE TRAPEZNE PLOČEVINE Z IN BREZ IZOLACIJE TER OSTALIH IZDELKOV - TRANSPORT
Profilirano trapezno in ostalo pločevino z in brez izolacije prevazamo po možnosti v suhih transportnih sredstvih prekritih z zaščitnimi ponjavami iz tekstila, ki ne prepušča vode in ne pušča barve. Tovor mora biti pričvrščen na transportno sredstvo, praviloma so najprikladnejši tekstilni trakovi, če trakovi lahko poškodujejo blago (ne glede na vrsto) je prevoznik dolžan zavarovati blago pred premikanjem na tak način, ki onemogoča premikanje in poškodovanje blaga med transportom.

POMEMBNA NAVODILA ZA TRANSPORT, SKLADIščENJE IN MANIPULIRANJE 3F PRO ŠOTORI
3F PRO šotore prevažamo po možnosti v suhih transportnih sredstvih prekritih z zaščitnimi ponjavami iz tekstila ali PVC, ki ne prepuščajo vode in ne puščajo barve. Tovor mora biti pričvrščen na transportno sredstvo s tekstilnimi trakovi. Pred montažo ogrodje 3F PRO šotorov obrišemo z mehko krpo, da odstranimo zaščitno oljno plast, ki je tovarniško nanešena za zaščito pred korozijo med transportom in skladiščenjem.

RAZTOVARJANJE Z DVIGALOM
Za dvigovanje morajo biti paketi vedno pritrjeni vsaj na dveh točkah, ki sta medsebojno odmaknjeni najmanj za polovico dolžine samih paketov. Za dvig je priporočena uporaba trakov iz sintetičnih vlaken (najlon) širine najmanj 10 cm, tako da je obremenitev razdeljena na traku in ne povzroča deformacij. Potrebno je uporabiti distančnike pod in nad paketom, ki so sestavljeni iz ravnih in močnih elementov iz lesa ali plastičnega materiala, ki bodo preprečili neposreden stik trakov s paketom. Distančniki morajo biti vsaj 4 cm širši od širine paketa in biti vsaj toliko široki kot je trak. Treba je biti pozoren, da ne pride do premikanja obešenja in naslona med dvigovanjem ter da bodo operacije previdno in pozorno izvedene.

RAZTOVARJANJE Z VILIČARJEM
V primeru, da se raztovarjanje izvaja z viličarjem, je potrebno paziti na dolžino paketov in na njihovo morebitno pregibanje s ciljem, da se izognemo poškodbam na spodnjem delu paketa. Zaradi tega svetujemo uporabo viličarjev, ki so prilagojeni premikanju panelov ali podobnih izdelkov. Če se paketi razkladajo na strešni nosilec, mora delo potekati v območju gradbenega odra, sicer se je potrebno posvetovati z vodjo gradbišča. Na nagnjenih strešnih konstrukcijah je potrebno pakete oz. plošče zavarovati pred drsenjem.

SKLADIŠČENJE
Paketi morajo biti vedno privzdignjeni od tal, tako v skladišču kot na gradbišču. Paketi morajo biti položeni na ustrezne podloge (les, stiropor,..). Paketi se morajo po možnosti skladiščiti v suhih in zračnih prostorih, da ne bi prišlo do kondenzacije in posledično oksidacije na manj zračnih delih. Izdelki s pločevino iz galvanizirane kovine morajo biti skladiščeni v suhem in zračnem prostoru. Če to ni mogoče, je priporočljivo odpiranje paketov in zračenje (z njihovo medsebojno ločitvijo); če ostanejo zaprti, lahko že čez nekaj dni cinkova prevleka oksidira (rdeče belo) zaradi elektrolitične korozije. Paketi se morajo skladiščiti z majhnim nagibom, kar omogoča odtekanje vode, še posebej takrat , ko se blago skladišči na prostem. Če se skladiščenje na prostem podaljša, je potrebno pokrivanje paketov z zaščitnimi ponjavami iz tekstila, ki so vodoodporne in ne puščajo barve. S tem se zaščitijo pred vlago, umazanijo in sončnimi žarki.

MANIPULACIJA S PANELI
Pri manipulaciji s paneli se morajo uporabiti primerna zaščitna sredstva (rokavice, čevlji za preprečevanje nezgod, itd.) v skladu z veljavno zakonodajo. Ročno premikanje posameznih izdelkov se mora vedno izvajati z dvigovanjem panela, brez vlečenja po svojem spodnjem delu okoli paketa. Tako orodje za manipulacijo kot tudi rokavice morajo biti čisti, da se blago ne poškoduje.

MONTAŽA
Osebje zadolženo za montažo blaga mora biti kvalificirano in mora poznati pravilne tehnike za izvedbo dela v skladu z veljavnimi normativi. Posamezne izdelke je potrebno previdno odnesti do kraja montaže. Ni jih dovoljeno brusiti ali metati. Osebje, zadolženo za gradbišče, mora biti opremljeno s čevlji s podplati, ki ne povzročijo škode na zunanjem nosilcu. Pred montažo je potrebno s čisto in vlažno krpo odstraniti morebitne ostanke oksidacije. Za operacije rezanja na gradbišču je potrebno uporabljati primerno opremo (ročna žaga, škarje za pločevino, itd.). Pri rezanju je potrebno preprečiti iskrenje in preveliko segrevanje materiala. Profilirana pločevina se reže tako, da je zunanja stran obrnjena navzdol. Pri vrtanju nastale ostružke je potrebno takoj odstraniti s površine profilov. Odstraniti je treba tudi vse ostružke, ki nastanejo pri vrtanju ali rezanju. Za pritrditev vijakov je potrebno uporabiti momentni izvijač. Za kritine z elementi iz sloja brez vmesnih spojev (prekrivanja) mora biti naklon na splošno najmanj 7%. Za manjše naklone je potrebno upoštevati dodatno bočno tesnjenje.

 

V primeru, ko izvaja montažo hale-šotora, montažna ekipa 3F

Investitor oz.naročnik garantira in zagotovi:

·       Gradbišče očiščeno in pripravljeno za montažo1

·       Vsaj tlorisna površina objekta mora biti ravna1

·       Prevoznost gradbišča z dvižno ploščadjo in avtodvigalom (tlorisno območje objekta ter dodaten 4m pas okrog hale)2

·       Dosegljivost gradbišča s tovornjakom skupne mase 40t

·       220 ali 380 V električni priključek na gradbišču ali prosto dosegljiv v neposredni bližini

·       Kontejner za odpadno embalažo na gradbišču ali prosto dosegljiv v neposredni bližini

·       Vodovodni priključek s pitno vodo na gradbišču ali prosto dosegljiv v neposredni bližini

·       Gradbiščni WC na gradbišču ali prosto dosegljivi toaletni prostor v neposredni bližini

·       Stroške električne energije, vode, odstranitve odpadne embalaže in gradbiščnega WC nosi v celoti naročnik

·       Če je potrebno: kopijo gradbenega dovoljenja ali tozadevno pisno izjavo investitorja oz.naročnika, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za pričetek montaže objekta3. 

1 – ne velja v primeru izvedbe gradbenih del s strani izvajalca 3F

2 – v primeru, ko je obroben pas manjši od 4m, je nujno potreben ogled terena s strani izvajalca, pred oddajo končne ponudbe !

3 – ne velja v primeru izvedbe projektantskih del s strani izvajalca 3FIZDELKI IZ BARVANE PLOČEVINE
Če so izdelki iz barvane pločevine dobavljeni z zaščitnim samolepljivim slojem, ki preprečuje poškodbe na predhodno lakiranem delu pločevine/panela, se mora popolnoma odstraniti v fazi montaže in v vsakem primeru pred iztekom dveh mesecev od datuma izdelave, v kolikor so izdelki prodani iz zaloge, pa takoj. Poleg tega se s filmom zaščiteni izdelki ne izpostavljajo neposrednemu delovanju sonca. Za izdelke, ki so dobavljeni brez zaščitnega filma, je potrebno zagotoviti posebno mero previdnosti v času premikanja in montaže.
Za škodo, nastalo zaradi nepravilnega transporta, skladiščenja, manipulacije in montaže, prodajalec ne jamči. Za prašno barvane izdelke, ki so bili naknadno upogibani, prodajalec ne sprejema reklamacij.
Prodajalec ne jamči za popolno ujemanje barvnih odtenkov žlebov, cevi in drugih barvanih površin med izdelki, ki so prašno barvani in izdelki, proizvedenimi iz barvanih kolutov.

Pri naročilih panelov in trapezov temnejših barvnih odtenkov oz.barv, se priporoča pločevina debeline vsaj 0,6mm, sicer prodajalec ne jamči za morebitne napake na izdelku.

FOTOGRAFIJE, RISBE IN NAČRTI
Fotografije-slike ter risbe in načrti v ponudbah/predračunih so simbolični. Barve lahko zaradi tehnično-tehnoloških razlogov odstopajo od originalov. Dimenzije niso proporcionalno primerljive. Fotografije ali risbe lahko vsebujejo tudi elemente, ki niso predmet osnovne ponudbe (posebna izvedba, opcijska ali dodatna oprema, ipd.) !

DARILNI BON
SPLOŠNO
Darilni bon je izkazni papir, ki ga prodajalec 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. izda proti plačilu v obliki listine.
Izključna pravica prodajalca je oblika in vsebina listine - darilnega bona. Darilni bon se lahko glasi na denarno vrednost - izključno v € (evrih) z vključenim DDV ali na točno določeno blago. V primeru, ko se darilni bon glasi na denarno vrednost, ga je 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. zavezan sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v razstavnem salonu ali na spletnem portalu 3F. V primeru , ko se darilni bon glasi na točno določeno blago, ga je 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. zavezan sprejeti kot plačilo za blago, v količini, obliki in načinu, kot je navedeno na darilnem bonu.
Gotovinsko izplačilo darilnega bona ni možno, niti delno, niti v celoti.

Bistveni elementi darilnega bona: datum izdaje, datum veljavnosti, vrednost ali opis blaga/storitve, serijska številka, žig in podpis izdajatelja.
NAKUP DARILNEGA BONA
Darilni bon je možno kupiti v prodajno-razstavnem salonu na Ptujski cesti 155 v Mariboru in preko spletnega portala 3F.
Pri nakupu darilnega bona veljajo enaka določila za plačilo oz.dobavni rok, kot so navedena za plačilo in dobavni rok ostalega blaga in storitev, navedenih v teh Splošnih pogojih poslovanja.
Vračilo kupljenega darilnega bona, ni možno.
Obveznost 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. iz darilnega bona nastane v trenutku, ko kupec darilnega bona - vplača vrednost darilnega bona.

OPRAVLJANJE NAKUPA Z DARILNIM BONOM
Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi darilnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.
Obveznost 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. iz darilnega bona preneha s tem, ko ga le-ta sprejme kot plačilo za blago ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov, določenih v teh splošnih pogojih oz.če poteče veljavnosti darilnega bona.
Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona v razstavnem salonu na Ptujski cesti 155 v Mariboru, zahteva prinosnik tako, da bon predloži 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. kot plačilo ob nakupu blaga. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati na TRR 3F šotori in hale, Darko Fras s.p..
Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona pri nakupu preko spletnega portala 3F, zahteva kupec tako, da zahteva izstavitev predračuna. Na osnovi izstavljenega predračuna, pošlje bon na 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. kot plačilo za nakup blaga. Stroški in odgovornost pošiljanja bona na 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. v celoti in brez omejitev, bremenijo kupca. Menjava darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati na TRR 3F šotori in hale, Darko Fras s.p.. 3F šotori in hale, Darko Fras s.p. bo pri pošiljanju blaga ravnal kot je v Splošnih pogojih poslovanja navedeno za plačila po predračunu.
Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.
OSTALA DOLOČILA
Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon, v celoti, za neveljavnega.
3F šotori in hale, Darko Fras s.p. zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je darilni bon ponarejen.

 

DODATNE INFORMACIJE
Če iz naročila ni razvidno kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo, sedež prodajalca. Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Mariboru. Splošni pogoji poslovanja 3F Darko Fras s.p., pričnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica. Splošni pogoji poslovanja 3F Darko Fras s.p., se lahko v skladu z veljavno zakonodajo kadarkoli spremenijo, brez predhodne najave. V primeru potrebe po dodatnih informacijah v zvezi s temi SPP, poslovanju 3F Darko Fras s.p., ali storitvijo spletnega portala 3F pričakujemo vaše sporočilo na naslov info@3f.si.

V Mariboru, 31.decembra 2015

 

 

© 2015 Vse pravice pridržane / All rights reserved | 3F is a registred trade marks of 3F Darko Fras s.p.. Maribor.